به طور کلی سازمان­ها در ایران به چند دلیل به سراغ دریافت گواهینامه­ ایزو می­ روند:

الزام قانونی: برای برخی سازمان­ها دریافت گواهینامه ایزو یک الزام فرا سازمانی و قانونی است. این دسته از سازمان­ها بالاجبار به سمت دریافت گواهینامه ایزو می­روند و به همین دلیل متاسفانه اغلب در دام سودجویان گرفتار شده و هزینه زیادی بابت یک گواهینامه نامعتبر پرداخت می­ کنند.
اثبات به مشتریان: برخی سازمان­ها به دلیل نیاز به اثبات توانمندی­ شان در استقرار یک سیستم مدیریتی به مشتریان خود، در پی دریافت گواهینامه ایزو هستند.
استفاده در تبلیغات: برخی سازمان­ها دریافت گواهینامه ایزو را با هدف تبلیغات و … انجام می­ دهند.
شرکت در مناقصات و قراردادها: برای برخی سازمان­ها، دریافت گواهینامه ایزو امتیاز تشویقی در پی داشته و یا در قراردادهای تجاری که با مشتریان دارند و یا مناقصات یک ویژگی مثبت به شمار می­ آید.
به عنوان یک مرحله از استقرار سیستم: برخی سازمان­ها نیز به گواهینامه ایزو به چشم مرحله پایانی استقرار یک استاندارد نگریسته و هدفشان از دریافت گواهینامه، صرفا خود گواهینامه ایزو نیست بلکه به دنبال بهبود مستمر از طریق استقرار یک سیستم مدیریتی بوده و در مرحله آخر نیز موفق به دریافت گواهینامه ایزو می­ شوند.