بیست و چهارمین دوره نمایشگاه پزشکی و سلامت ازبکستان - تاشکند

گزارش دوره قبل