بیست و چهارمین دوره نمایشگاه صنعت نان و شیرینی مسکو