بیست و پنجمین دوره نمایشگاه نفت و گاز قزاقستان _ آلماتی