بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بهداشت و سلامت قزاقستان - آلماتی