هشتمین دوره نمایشگاه کشاورزی - دامپروری قزاقستان - آستانه