پانزدهمین دوره نمایشگاه ساختمان و بازسازی ارمنستان - ایروان