بیست و چهارمین نمایشگاه ساختمان قزاقستان _ آلماتی ۲۰۱۷